Ordliste

I Skanska har vi et ekte og stort fokus på bærekraft og miljø. Vi jobber etter mål om å redusere våre utslipp med 70% innen 2030 og skal være klimanøytrale i 2045. Som et viktig grep bygger vi nå verdens første Powerhouse-boliger på Lade i Trondheim. Det blir mange nye ord og uttrykk når vi snakker om bærekraft og miljø. Vi har derfor satt opp en "ordliste" her.


Powerhouse Paris Proof

Er en ny standard for fremtidens bygg, og standarden tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 graders mål. Standarden angir et maksimalt og totalt CO2-utslipp per kvadratmeter, inklusiv byggefase, energi i drift, materialer og avhending. Futurebuilt sin plusshus definisjon legges til grunn for energiproduksjon.


Plusshus

Futurebuilt sin plusshus definisjon legges til grunn for energiproduksjon, det vil si at byggene skal produsere mer energi enn de bruker ved hjelp av solceller på taket.


Parisavtalen (Paris proof)

Er en internasjonal avtale om klimapolitikk. Den ble vedtatt som en juridisk forpliktende avtale under rammeavtalen Klimakonvensjonen på klimatoppmøtet i Paris 12.desember 2015. Det er en standard for fremtidens bygg, og standarden som tar utgangspunkt i Paris avtalens 1,5 graders mål. Det vil si at de som er en del av parisavtalen har satt seg mål om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.


BREEAM

En miljøsertifiseringsverktøy for bygg og som måler byggets bærekraftskvaliteter.


Energibrønn

En lokal energikilde (borehull i bakken) som henter varme fra flere hundre meter ned i berget. Energien kommer fra solens oppvarming og vil være tilgjengelig året rundt, selv ved de kaldeste vintrene.


Energieffektivitet

er et mål på hvor effektivt energi brukes til et nærmere angitt formål. Enkelt sagt å velge materialer og bygningskropp som forbruker mindre energi og er mer effektiv.


Energisentral

Felles betegnelse på de ulike energikildene fra solceller på tak til energibrønnene i bakken, som igjen fordeler energien ut til blant annet leiligheter, fellesareal, varmesentral, parkeringsanlegg med mer.


FutureBuilt

Et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen.


TEK17

Forskrift om tekniske krav til byggverk som trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir forhåndsgodkjente ytelser som vil oppfylle kravene. Tallet 17 angir årstallet for siste revisjon/oppdatering.


Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om å sette menneskelige behov i sentrum, og gi sosial rettferdighet og like livssjanser for alle. Legge til rette for at mennesker som bor i et lokalsamfunn kan påvirke nærmiljøet og bidra til at mennesker lettere kan samarbeide og delta i sosiale fora.